ÁSZF

Általános szerződési feltételek

1. A Szolgáltató

Név: Alfa-Legó Bt. – MO-NA Stúdió

Székhely: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 12.

Levelezési cím: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 12.

Képviselő neve: Mohácsi-Nagy Ildikó

Cégjegyzékszám:

Bejegyző Bíróság neve:

Adószám: 21839131-2-13

Számlavezető pénzintézet: Dunakanyar Takarékszövetkezet (visegrádi fiók)

Számlaszám:

E-mail cím: mohacsi.nagyildiko@gmail.com

Telefonszám: +36 20 938 4536

2. A honlapon folytatott tevékenység

Graphic designer szolgáltatások, fotózás

(Reklámgrafika, termékfotózás, weboldal design)

3. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek stb. ) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

4. A honlapon történő vásárlása

4.1 A megrendelés menete

A honlapon a felhasználó a menüpontok segítségével böngészhet, illetve lehetőség van kulcsszó alapján terméket, szolgáltatást keresni. Az oldalsávban külön felsorolás alatt vannak az egyes szolgáltatások, innen közvetlenül el lehet jutni a kívánt termékhez, szolgáltatáshoz. A választott termék/szolgáltatás melletti gomb segítségével lehet megrendelni az adott szolgáltatást, vagy árajánlatkérést is lehet innen indítani. Bármilyen információt, kérdést a Kapcsolat menüpont alatt lehet eljuttatni az Szolgáltató e-mail címére.

A megrendeléshez regisztráció nem szükséges.

Megrendelés esetén az alábbi adatokat kell megadnia a Felhasználónak: név, e-mail-cím.

4.2.Visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés során megadott adatokat, a megrendelt szolgáltatás/termék nevét, árajánlat kérés esetén ezen felül az árat és fizetési feltételeket.

4.3 A szerződés létrejötte

A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályiról szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

Szerződés tárgya: A rendelés feldolgozása után a Szolgáltató e-mailben visszaigazolást küld, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az e-mail megérkezésekor jön létre.

4.4 A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

4.5 Számla

A Szolgáltató papír alapú vagy online számlát állít kis és azt a megrendelt termék átvételével/szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg átadja a Felhasználónak.

4.6 Fizetés

– Személyesen készpénzzel

– Átutalással

4.6 Átvétel, Szállítás

– Személyes átvétel

– online (e-mail)

– Posta csomag – postai költségekre az éppen aktuális árak az irányadóak

Amennyiben a csomag csomagolása az átvételnél sérültnek tűnik, úgy kérjük a Felhasunálót, hogy a Postás jelenlétében győződjön meg az áru sértetlenségéről. Amennyiben az sérült, ne vegye át a csomagot és elérhetőségeink egyikén jelezze felénk a problémát!

5 Elállási jog

A termékmegrendelés esetén az átvételtől számított 10 munkanapon belül jogosult a Fogyasztó a szerződéstől indoklás nélkül elállni.

A Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton) a Szolgáltató részére. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 10 munkanapon belül visszaküldeni. A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

A Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítás költségét is. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye:

Név : MO-NA Stúdió Bt.

Cím: 2025 Visegrád, Mátyás Király u. 49.

Telefon: +36 20 9384536

e-mail: mohacsi.nagyildiko@gmail.com

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha erre nincs lehetőség vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv egy példányát a helyszínen a Felhasználónak átadni, vagy e-mailben/postán a Felhasználó rendelkezésére bocsátani.

7. Egyéb

7.1 Árak módosítása

A Szolgáltató a honlapon feltüntetett árakat bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

7.2 Technikai korlátok

A honlapon történő megrendelés feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

7.5 Adatvédelmi tájékoztató

Az Adatvédelmi tájékoztató a honlapon az „Adatvédelem” menüpont alatt található!

8. Hatályba lépés/ Érvényesség

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének időpontja: 2018.05.25

Adatvédelmi tájékoztató

Érvényes: 2018.05.25.-től

Alapadatok:
A honlap üzemeltetője: MO-NA Stúdió
Az adatkezelő címe: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 12.

Az adatkezelő elérhetősége: +36 20 938 4536

mohacsi.nagyildiko@gmail.com

Az adatkezelést a MO-NA Stúdió végzi.

Az MO-NA Stúdió az alábbi lehetőségeket nyújtja a honlap látogatóinak:

– Információk a szolgáltatásról
– Kapcsolattartás
– Termék/Szolgáltatás megrendelése, árajánlat kérése

Hozzájárulás az adatkezeléshez: az ügyfelek által a megrendeléskor, árajánlatkéréskor megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, elérhetőség (telefon, email), szállítási és számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

– Az MI Fotógrafika munkatársai

– Magyar Posta Zrt. munkatársai

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 15 napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

– személyes adatainak helyesbítését

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érintettek köre: weboldal felhasználói, megrendelők

Az MI Fotógrafika online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulás.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(általános adatvédelmi rendelet).

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Az MI Fotógrafika biztosítja ügyfeleit, hogy adatait biztonságosan kezeli és 3. személynek nem adja ki. Az adatgyűjtés nem marketing célú, kizárólag a kapcsolattartást szolgálja. Oldalunkon nincs lehetőség nyilvános véleménynyilvánításra.

Az oldalunk tájékoztató jellegű. Hírlevélre feliratkozási lehetőség nincs.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a

szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból,

mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott

elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A helyesbítéshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását.

Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott

elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére

ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre

tájékoztatást kell küldeni.

1/2

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását.

A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre

ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre

tájékoztatást kell küldeni.

A tiltakozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon

belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a

döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül közérthető formában, a felhasználó erre irányuló krelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

Az adatkezelés jogszerűsége

Amennyiben a felhasználó megadja az adatait a honlapon, email ben vagy egyéb online, vagy nyomtatott felületen, azzal hozzájárul adatainak kezeléséhez.

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a

szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt

szükséges;

 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében

végzett feladat végrehajtásához szükséges;

 az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve,

ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és

szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési

szándék keretében van szükség.

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL https://naih.hu

koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz

fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye

vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.